Reklamácie

Reklamáciu dodaného Diela môže Objednávateľ reklamovať u zodpovedajúceho Dodávateľa, ktorý dielo alebo službu dodal.

Reklamáciu chyby služby poskytnutej Prevádzkovateľom, musí Užívateľ doručiť písomnou formou na adresu Prevádzkovateľa, alebo emailom na adrese info@hlavicky.sk.

Lehota pre uplatnenie reklamácie je najneskôr 14 dní odo dňa, keď Užívateľ chybu zistil, alebo mohol zistiť. Prevádzkovateľ sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Za chybu na strane Prevádzkovateľa sa nepovažuje, ak z technických príčin alebo v dôsledku iných skutočností, za ktoré Prevádzkovateľ nezodpovedá, bude Webstránka pre Užívateľov krátkodobo nedostupná.

*Význam pojmov vyznačených v texte kurzívou sa riadi podľa Všeobecných Obchodných Podmienok a to hlavne časť Úvodné ustanovania.