Ochrana osobných údajov

Pravidlá ochrany osobných údajov

Preambula

Prevádzkovateľ portálu Hlavicky.sk spoločnosť LANCEO. s r.o. , so sídlom Lipského 2, 841 01 Bratislava, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka č. 99907/B, IČO: 47 845 848, DIČ: 2024122353 je obchodnou spoločnosťou zaoberajúcou sa najmä poskytovaním služieb v oblasti informačných technológií spočívajúcich predovšetkým v sprostredkovaní služieb (ďalej len „Poskytovateľ“) Užívateľa služby, ktorým môže byť fyzická alebo právnická osoba.

Všeobecné obchodné podmienky nájdete tu. Takisto slúžia ako informácia pre všetkých Užívateľov o uzavretie Zmluvy o poskytovaní služieb a o ochrane osobných údajov u Poskytovateľa.

Spoločnosť LANCEO. s r. o. teda Poskytovateľ zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov o ochrane osobných údajov, najmä Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4. 5. 2016) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pri poskytovaní služieb sprostredkovania služieb chráni Poskytovateľ osobné údaje všetkých Užívateľov služby v súlade s vyššie uvedenými všeobecne záväznými predpismi. V týchto Pravidlách ochrany osobných údajov, ktoré tvoria súčasť zmluvy, je najmä, ale nie výlučne opísané aké osobné údaje Poskytovateľ vyžaduje a z akého dôvodu, aké má práva dotknutá osoba a ako Poskytovateľ osobné údaje chráni.

I. Definície

Osobný údaj

Osobnými údajmi sú vo všeobecnosti všetky údaje týkajúce sa fyzickej osoby, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. Najčastejšími osobnými údajmi sú meno, priezvisko a adresa.

Užívateľ

Je fyzická osoba podnikateľ, fyzická osoba nepodnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je sa registrovala na portáli hlavicky.sk prostredníctvo registračného formuláru pričom jej vznikol užívateľský účet. Užívateľom môže byť Objednávateľ a/alebo Dodávateľ.

Objednávateľ

(kupujúci) – Je fyzická osoba podnikateľ, fyzická osoba nepodnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je registrovaným Užívateľom a má záujem o sprostredkovanie dodania (kúpy) diela alebo služieb od iného registrovaného Užívateľa a to hlavne za účelom realizácie jeho požiadavky/ Projektu.

Dodávateľ

(predávajúci) - Je fyzická osoba podnikateľ, fyzická osoba nepodnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je registrovaným Užívateľom a má záujem o sprostredkovanie dodania (predaja) diela alebo služieb iným registrovaným Užívateľom.

Zákon

Zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z. v aktuálnom znení

II. Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov zadaných v objednávke je plnenie zmluvy.

Účelom spracovania emailovej adresy Užívateľa služby prostredníctvom pravidelného informovania Užívateľov o aktuálnej ponuke služieb Poskytovateľa (Objednávateľ je informovaný o nových ponukách od Dodávateľov na zhotovenie jeho požiadavky. Dodávateľ je informovaný o nových požiadavkách od Objednávateľov na možné dodanie jeho služby) je zvyšovanie kvality poskytovaných služieb pre Užívateľov služieb.

III. Právny základ spracovania osobných údajov

Pokiaľ sa návštevník stránky hlavicky.sk rozhodol uzavrieť Zmluvu o sprostredkovaní (VOP ods. 2) je potrebné zadať niektoré osobné údaje, aby sa mohli realizovať práva a povinnosti z uzavretej zmluvy. Právnym základom spracúvania osobných údajov Užívateľa služby zadaných pri a doplnených po registrácii je teda § 13, ods. 1, písm. b) zákona podľa ktorého spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba.

Právnym základom spracúvania emailovej adresy Užívateľa služby za účelom pravidelného informovania o službách Poskytovateľa je teda § 13, ods. 1, písm. f) zákona, podľa ktorého spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Poskytovateľ je oprávnený informovať pravidelne Užívateľov služby o svojich službách, a Užívateľ služby môže legitímne takéto informácie očakávať a zároveň takéto záujmy alebo práva Užívateľa služby vyžadujúce si ochranu osobných údajov neprevažujú nad oprávneným záujmom Poskytovateľa informovať o svojich službách.

IV. Zoznam spracúvaných osobných údajov

1. Poskytovateľ spracúva na účely plnenia zmluvy tieto osobné údaje: meno, priezvisko, emailová adresa, adresa, telefónne číslo, profilový obrázok dodaný užívateľom a v prípade uskutočnenia objednávky aj číslo bankového účtu (napr. pre zrealizovanie platby odmeny Dodávateľovi za dodanie služby).

2. Poskytovateľ spracúva tieto osobné údaje na účely informovania o aktuálnych ponukách služieb a na účely notifikácie o nových požiadavkách na dodanie služby Dodávateľom alebo o nových cenových ponukách na požiadavku pre Objednávateľa: emailová adresa.

V. Aktualizácia osobných údajov

1. Užívateľ služby môže kedykoľvek aktualizovať osobné údaje v rozhraní na správu svojho užítaeľského profilu pod názvom “môj profil”.

2. Aktualizácia niektorých údajov – fakturačné údaje je vo výnimočných prípadoch možné aj inými spôsobmi, a to emailom (len z autorizovanej emailovej adresy, ktorou sa užívateľ registroval s vykonaním dodatočnej autentifikácie), avšak Poskytovateľ vždy primárne uprednostňuje aktualizáciu osobných údajov, ktorú vykoná Užívateľ služby sám prostredníctvom rozhrania na to určeného.

3. Ak Užívateľ poskytne iné osobné údaje prostredníctvom autorizovaného emailu ako tie, ktoré sú uvedené v objednávke, tak sa to považuje za aktualizáciu osobných údajov.

VI. Doba uchovávania osobných údajov

1. Doba uchovávania osobných údajov je doba, po ktorú trvá zmluvný vzťah.

2. Po zániku zmluvného vzťahu Poskytovateľ automaticky vymaže osobné údaje po 30 dňoch. Poskytovateľ uchováva osobné údaje Užívateľa služby ešte 30 dní po ukončení zmluvného vzťahu kvôli možnej obnove zmluvného vzťahu zo strany Užívateľa služby.

3. Pokiaľ osobitné všeobecne záväzné predpisy (napr. daňové alebo účtovné) vyžadujú dlhšiu dobu uchovávania osobných údajov, v takom prípade ich Poskytovateľ uchováva po dobu, ktorú vyžadujú tieto osobitné všeobecne záväzné predpisy.

VII. Ochrana osobných údajov

1.Poskytovateľ chráni osobné údaje v maximálnej možnej miere, ochranu osobných údajov monitoruje a prijíma potrebné technické a organizačné opatrenia.

2. Všetky servery, na ktorých sa osobné údaje uchovávajú sa nachádzajú na území Európskej únie.

4. Bezpečnostné incidenty Poskytovateľ oznamuje v súlade so Zákonom Úradu na ochranu osobných údajov.

5. Ochrana údajov je neustále aktualizovaná v súlade s najnovšími poznatkami v oblasti zabezpečenia osobných údajov, primerane aktuálnemu stavu techniky a softvéru.

6. Pokiaľ sú poskytované údaje sprostredkovateľom na účel plnenia zmluvných povinností Poskytovateľa, tieto údaje sú takisto uchovávané na území Európskej únie (všetci spracovatelia Poskytovateľa špecifikovaní v nasledujúcom čl. VIII sa subjektmi členských štátov Európskej Únie).

VIII. Spracovatelia

Poskytovateľ v zmysle § 8 Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov oznamuje Užívateľovi (Užívateľom), že v súvislosti s poskytovaním Služieb poveril spracúvaním osobných údajov v mene Poskytovateľa nasledovné subjekty (sprostredkovateľov) v tomto rozsahu:

IX. Práva dotknutej osoby

1. Právo na informácie - Užívateľ má právo kedykoľvek požadovať informácie o svojich údajoch, ktoré sú spracovávané u Poskytovateľa, a takisto o ich pôvode, Užívateľoch alebo kategóriách Užívateľov, ktorým tieto údaje Poskytovateľ odovzdáva, a o účele spracovania. Zoznam spracúvaných osobných údajov je Užívateľom služby kedykoľvek prístupný v užívateľskom profile, kde ich môžu v prípade potreby aj aktualizovať. Ďalšie údaje o osobných údajoch sú Užívateľom kedykoľvek k dispozícii prostredníctvom tohto dokumentu,, ktorý je nepretržite prístupný na webovom sídle portálu hlavicky.sk www.hlavicky.sk/osobne-udaje

2. Právo na opravu údajov - ak sú údaje Užívateľa uchovávané Poskytovateľom nesprávne, môže ich kedykoľvek opraviť v rozhraní na správu údajov po prihlásení menom a heslom vo svojom užívateľskom profile.

3. Právo na vymazanie údajov a právo na obmedzenie spracúvania - Užívateľ má právo na vymazanie osobných údajov spracúvaných Poskytovateľom. Vymazanie osobných údajov môže Užívateľ kedykoľvek uskutočniť prostredníctvom svojho užívateľského profilu. Je potrebné však vedieť, že bez daných údajov nie je možné realizovať práva a povinnosti z uzavretej Zmluvy o poskytovaní služieb informačnej spoločnosti, preto výmazom údajov v užívateľskom profile Užívateľ s okamžitou platnosťou odstupuje od Zmluvy bez nároku na vrátenie akýchkoľvek zaplatených finančných prostriedkov. Takto vymazané údaje sa vymažú spravidla bezodkladne. Ak výmaz odporuje zákonným, zmluvným alebo daňovo-právnym resp. obchodnoprávnym povinnostiam o archivácii alebo iným zákonne upravený dôvodom, namiesto vymazania osobných údajov sa môže uskutočniť iba obmedzenie ich použitia. Po vymazaní údajov Užívateľa nebude ďalej možné umožniť prístup k osobným údajom Užívateľa v užívateľskom profile. Uplatnenie práva na vymazanie nie je potrebné, ak Užívateľ ukončil zmluvný vzťah jedným zo spôsobov uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach. Všetky osobné údaje, ktoré sa nemusia uchovávať zo zákonných dôvodov, sa bezodkladne po ukončení zmluvného vzťahu vymažú. Osobné údaje, ktoré sa nesmú vymazať počas trvania zákonných dôvodov uchovávania, sa nesmú použiť na iný ako zákonom predpokladaný účel a prístup k nim bude možný len na uvedené účely.

4. Právo na prenos údajov - Na požiadanie Užívateľa Poskytovateľ vydá alebo prenesie osobné údaje zadané v objednávke a prístupné v Control Paneli v štruktúrovanom a bežnom formáte, ktorý sa dá čítať na počítači, ak bude možné túto požiadavku Užívateľa technicky zrealizovať. Poskytovateľ vyvinie maximálne možné úsilie, aby takúto požiadavku technicky zrealizoval

5. Právo namietať spracovanie údajov - Užívateľ má právo kedykoľvek a bez udania dôvodu namietať spracovanie osobných údajov na účely informovania o aktuálnych ponukách Poskytovateľa, a to emailom na adresu info@hlavicky.sk. V takom prípade Poskytovateľ email Užívateľa nevymaže, nakoľko je potrený na realizáciu práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, ale nebude ho na účel zasielania informácií o aktuálnej ponuke služieb používať.

7. Kontakt (na uplatnenie dotknutých práv) - V prípade, že Užívateľ alebo Užívateľ bude kontaktovať Poskytovateľa e-mailom na adresu info@hlavicky.sk alebo poštou LANCEO s r.o., Lipského 2, 84101 Bratislavaň. Údaje budú vymazané bezodkladne potom, ak pre účel spracovania nebudú viac potrebné, respektíve obmedzíme ich spracovanie v prípade, že existujú zákonné povinnosti ich uchovávať.

8. Právo na sťažnosť - V prípade sťažnosti sa Užívateľ môže obrátiť na kontakty uvedené v predchádzajúcom bode. Okrem toho má Užívateľ právo podať sťažnosť vo veci spracovania svojich osobných údajov na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, ak má pocit, že boli porušené jeho práva na ochranu osobných údajov.

X. Záver

1. Ak má ktokoľvek akékoľvek otázky čo sa týka ochrany osobných údajov, je možné obrátiť sa na prevádzkovateľa kedykoľvek kontaktným formulárom na jeho webovej stránke www.hlavicky.sk alebo je možné kontaktovať Poskytovateľa prostredníctvom emailu: info@hlavicky.sk.

2. Ktokoľvek môže Poskytovateľa kontaktovať prostredníctvom uvedených kontaktov, pokiaľ nerozumie týmto Všeobecným podmienkam ochrany osobných údajov alebo ich časti, Poskytovateľ ochranu osobných údajov na požiadanie vysvetlí.

3. Zakliknutím príslušného políčka Užívateľ prehlasuje, že sa s týmito Pravidlami ochrany osobných údajov oboznámil a porozumel im.

4. Tieto pravidlá ochrany osobných údajov vstupujú prvýkrát do platnosti 25.5.2018 a Poskytovateľ ich pravidelne aktualizuje.

V Bratislave dňa 25.5.2018