lanceo VOP 3.0 Trust Min provizia 3 way handshake.docx

Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenie

Predmetom týchto Všeobecných obchodných podmienok (ďalej len ako “VOP”) je úprava vzájomných práv a povinností Prevádzkovateľa aUžívateľa. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom.

Tieto VOP sa vzťahujú na sprostredkovanie služieb medzi Užívateľmi (Objednávateľom a Dodávateľom) a na poskytovanie doplnkových služieb a spolu so všetkými ostatnými písomnými zmluvnými dokumentmi, uzatvorenými medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom v súvislosti so sprostredkovaním služieb alebo poskytovaním Doplnkových služieb, vymedzujú obsah záväzkového vzťahu medzi Prevádzkovateľom aUžívateľom.

Registráciou na portáli hlavicky.sk Užívateľ potvrdzuje, že sa oboznámil so znením týchto VOP.

Prevádzkovateľ - Prevádzkovateľom Webstránky je spoločnosť LANCEO, s.r.o., so sídlom: Lipského 2, 841 01 Bratislava, Slovenská Republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd.: Sro, vložka č. 99907/B, IČO: 47 845 848, DIČ: 2024122353.

Užívateľský účet – časti Webstránky, ktoré sú dostupné len registrovanému Užívateľovi po úspešnej autentifikácii a prihlásení sa svojím užívateľským menom a heslom. Je zakázané, aby jedna a tá istá fyzická alebo právnická osoba mala registrovaný viac ako jeden Užívateľský účet.

Objednávateľ – (kupujúci) – Je fyzická osoba podnikateľ, fyzická osoba nepodnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je registrovaným Užívateľoma má záujem o sprostredkovanie dodania (kúpy) diela alebo služieb od iného registrovaného Užívateľa a to hlavne za účelom realizácie jeho požiadavky/ Projektu.

Dodávateľ (predávajúci) - Je fyzická osoba podnikateľ, fyzická osoba nepodnikateľ alebo právnická osoba, ktorá je registrovaným Užívateľom a má záujem o sprostredkovanie dodania (predaja) diela alebo služieb iným registrovaným Užívateľom.

Zmluvné strany – Prevádzkovateľ , Dodávateľ a Objednávateľ.

Projekt – súbor aktivít vykonávaných Dodávateľom a Objednávateľom za účelom úspešného dodania Diela Dodávateľom Objednávateľovi. Projekt pozostáva z dvoch hlavných fáz - Súťaž (výber Dodávateľa) a fáza Tvorby diela.

Špecifikácia projektu – charakterizuje požiadavky Objednávateľa na jeho nový Projekt a dielo.

Súťaž – prvá časť projektu, výberový proces na Dodávateľa pre nový Projekt. Pri tvorbe nového Projektu Objednávateľ špecifikuje svoje požiadavky, na ktoré môžu po zverejnení Súťaže ostatní registrovaní Užívatelia reagovať svojimi cenovými ponukami.

Tvorba diela – druhá časť projektu, ktorá nasleduje po úspešnom ukončení výberu dodávateľa formou Súťaže (prvej časti projektu).

Pracovňa - vaše miesto pre spoluprácu a komunikáciu ku konkrétnemu projektu. Vzniká po úspešne uzatvorenej Súťaži, v ktorej zadávateľSúťaže ( Objednávateľ) vybral víťazného Dodávateľa. V Pracovni môže Objednávateľ a Dodávateľ komunikovať, spolupracovať, sledovať a riadiť priebeh Projektu. Pracovňa nieje verejne prístupná tretím osobám.

Služba sprostredkovania – vytvorenie príležitosti pre Dodávateľa za účelom uzatvorenia zmluvy o dielo s inými Užívateľmi.

Dielo – požadovaný výsledok vlastnej tvorivej duševnej činnosti Dodávateľa, podľa požiadaviek Objednávateľa.

Cena diela – dohodnutá odmena pre Dodávateľa. Výšku ceny diela (alebo služby) si Objednávateľ a Dodávateľ dohodnú navzájom počas Súťaže. Minimálna Cena diela je 9 Eur.

Doplnková služba – služba poskytovaná Prevádzkovateľom registrovaným Užívateľom podľa cenníka služieb.

Provízia – odmena Prevádzkovateľovi za sprostredkovanie je 10% z ceny Diela dohodnutej medzi Objednávateľom a Dodávateľom, minimálne však 1 Eur. Nárok na Províziu vzniká schválením prevodu kreditu Objednávateľom na virtuálny účet DodávateľaProvízia bude odpočítaná zo zárobku Dodávateľa.

Platba – prevod celého disponibilného zostatku na virtuálnom účte projektu, vo výške Ceny diela, na virtuálny účet Dodávateľa.

2. Zmluva

Registráciou na Webstránke dochádza k uzatvoreniu zmluvy o sprostredkovaní v elektronickej podobe medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom, ktorá sa spravuje ustanoveniami zmluvy o sprostredkovaní podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Prevádzkovateľ prostredníctvom Webstránky vyvíja činnosť smerujúcu k tomu, aby Dodávateľ mal príležitosť uzavrieť zmluvu o dielo s treťou osobou alebo tretími osobami (iným Užívateľmi), za čo sa Dodávateľ zaväzuje zaplatiť Prevádzkovateľovi Províziu.

Prevádzkovateľovi vzniká nárok na Províziu, schválením prevodu kreditu na virtuálny účet DodávateľaProvízia bude odpočítaná zo zárobkuDodávateľa.

3. Vzťah medzi Prevádzkovateľom a Užívateľmi.

Prevádzkovateľ vystupuje vo vzťahu k Dodávateľovi ako sprostredkovateľ Služby sprostredkovaniaPrevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za Dielo dodávané Dodávateľom Objednávateľovi podľa podmienok dohodnutých medzi nimi. Zodpovednosť za dodržanie dohodnutých podmienok ako aj kvalitu dodávaného Diela nesie Dodávateľ.

Prevádzkovateľ vystupuje vo vzťahu k Objednávateľovi ako sprostredkovateľ, pričom Objednávateľovi vytvára možnosť uzatvoriť s Dodávateľomzmluvu o dielo. Prevádzkovateľ pritom nenesie zodpovednosť za dodávané Dielo a platby, ktoré uskutočňuje Objednávateľ. V prípade vzniku sporov ohľadom dodávaného Diela je potrebné postupovať podľa článku 9 týchto VOP.

Prevádzkovateľ sprostredkováva platby za sprostredkované služby alebo diela tak, že peniaze sú pripísané Objednávateľom vo forme Kreditu na virtuálny účet projektu, odkiaľ sú zasielané Dodávateľovi po schválení prevodu Objednávateľom. Tieto peniaze sú majetkom Objednávateľa až do momentu udelenia súhlasu Objednávateľom na schválenie ich prevodu na účet Dodávateľa.

Odsúhlasením týchto VOP udeľuje Dodávateľ súhlas Prevádzkovateľovi s tým, že Prevádzkovateľ môže v mene Dodávateľa vystavovať výzvy k platbe a príjmať peniaze v mene a na účet Dodávateľa za účelom prijatia zábezpeky k sprostredkovanému obchodu na účte Prevádzkovateľa.

4. Vzťah medzi Objednávateľom (kupujúcim) a Dodávateľom(predávajúcim).

Registrovaný Užívateľ vystupujúci ako Objednávateľ (kupujúci) si vyberá Dodávateľa (predávajúceho) podľa vlastného uváženia. RegistrovanýUžívateľ vystupujúci ako Dodávateľ je povinný dodržať podmienky dohodnuté medzi ním a Objednávateľom a to hlavne predmet, rozsah, akosť a cenu Diela.

5. Komunikácia

Registrovaní Užívatelia sú povinní komunikovať a vymieňať si súbory výhradne cez komunikačné nástroje Webstránky a Pracovňu danéhoProjektu. Túto zásadu je dôležité dodržiavať, aby bolo možné využiť tieto záznamy na ochranu ako Objednávateľa tak ajDodávateľa a prispieť k spravodlivému riešeniu prípadných sporov. Akonáhle vznikne komunikácia medzi Objednávateľom a Dodávateľom mimo Webstránky, nebude možné efektívne riešiť prípadné spory.

Je preto zakázané akýmkoľvek spôsobom zverejňovať, poskytovať alebo vymieňať si akékoľvek kontaktné informácie použiteľné mimoWebstránky, komunikovať mimo Webstránky, vymieňať si súbory mimo Webstránky a obchádzať tak komunikačný systém portálu. V prípade zistenia porušenia tohto pravidla je Prevádzkovateľ oprávnený zablokovať alebo zrušiť účet registrovaného Užívateľa.

6. Dôležité kroky procesu

6.1. Vytvorenie nového Projektu

Registrovaný Užívateľ má možnosť vytvoriť nový Projekt, za účelom vyhotovenia požadovaného Diela alebo služby.

Projekt pozostáva z dvoch častí:

1. Súťaž - výber Dodávateľa.

2. Tvorba Diela.

Pri tvorbe nového Projektu je registrovaný Užívateľ vyzvaný na zadanie svojich požiadaviek ktoré tvoria Špecifikáciu projektu.

Zverejnením Špecifikácie nového Projektu vzniká Súťaž, počas ktorej môžu ostatní registrovaní Užívatelia reagovať svojimi ponukami. VýberDodávateľa prebieha formou SúťažeDodávateľ Projektu je teda vyberaný z ponúk poskytnutých inými registrovanými Užívateľmi.

Súťaž je ukončená tak, že Objednávateľ výberie víťazného Dodávateľa, alebo po 21 dňoch od zverejnenia automaticky, ak Objednávateľ do tohto dňa nevybral víťazného Dodávateľa.

Zverejnením Špecifikácie nového Projektu žiada Objednávateľ ostatných registrovaných Užívateľov o uzatvorenie zmluvy o dielo elektronickou formou podľa podmienok, ktoré stanovil v Špecifikácii projektu.

Po výbere Dodávateľa je tvorba Diela (ako aj komunikácia a celý priebeh Projektu) riadená cez Pracovňu Projektu.

Dodávateľ musí v ponuke uviesť cenu a časový rámec dodania služby, ktoré sa zaväzuje dodržať. Poskytnutím ponuky na otvorenú Súťaž Dodávateľ deklaruje, že je schopný dané špecifikácie splniť a Dielo dodať minimálne v rozsahu stanovenom v jeho cenovej ponuke.

Výberom víťaznej ponuky sa stanovuje Cena a maximálny čas dodania služby alebo Diela. Podľa údajov uvedených vo víťaznej ponuke a vzniká zmluva o dielo.

6.2. Pridávanie ponúk na nový Projekt

Dodávateľ má možnosť pridať svoju ponuku na zverejnené otvorené projekty. Ponuka musí obsahovať ponúkanú cenu a časový rámec dodania, ktoré sa predávajúci zaväzuje dodržať. Pre udržanie kvality má každý Dodávateľ k dispozícii obmedzený počet ponúk za týždeň. Štandardný počet ponúk, ktoré môže predávajúci za jeden kalendárny týždeň uskutočniť je 30.

6.3. Zmluva o dielo

Zmluva o dielo vzniká výberom víťazného Dodávateľa zo Súťaže a následným potvrdením súhlasu Dodávateľa s prácou na projekte. Objednávateľ podľa vlastného uváženia označí vybratého Dodávateľa. Následne je vybratý Dodávateľ vyzvaný na záväzné potvrdenie súhlasu s prácou na danom projekte. Toto potvrdenie môže Dodávateľ uskutočniť prostredníctvom tlačidla "Potvrdiť ponuku, chcem pracovať". Po tomto odsúhlasení je Objednávateľ vyzvaný na zloženie zábezpeky vo forme kreditu na Webstránke. Tieto peniaze sú výlučne vlastníctvom Objednávateľa až do momentu, keď Objednávateľ schváli platbu za dielo Dodávateľovi a teda prevod týchto prostriedkov.

Pripísaním kreditu sa aktivuje Pracovňa pre daný projekt a začína sa Tvorba ProjektuPracovňa je dostupná výhradne len Objednávateľovi a Dodávateľovi k danému projektu.

Ak Dodávateľ nepotvrdí svoj súhlas s prácou na danom projekte do 24 hodín od uskutočnenia výberu jeho ponuky Objednávateľom, bude sa toto považovať za vyjadrenie nesúhlasu a Objednávateľ dostane možnosť vybrať si iného Dodávateľa.

6.4. Zrušenie objednávky

Kto:

Objednávateľ aj Dodávateľ majú právo zrušiť objednávku, ak objednané Dielo nebolo doručené v dohodnutom rozsahu, akosti, cene alebo čase.

V prípade zrušenia objednávky pred dodaním čo i len časti Diela (respektíve vykonaní čo i len časti prác zo strany Dodávateľa) nevzniká Dodávateľovi nárok na odmenu a Objednávateľom zaplatená suma na virtuálnom účte projektu mu bude vrátená.

V prípade zrušenia objednávky po dodaní čo i len časti Diela (respektíve vykonaní čo i len časti prác zo strany Dodávateľa), ak sa Užívatelia nedohodnú inak, vzniká Dodávateľovi nárok na odmenu podľa rozsahu vykonania Diela. V prípade ak sa Užívatelia nedohodnú na rozsahu vykonaného Diela, spory sa budú riešiť podľa článku 9.1 týchto VOP.

Kedy:

O zrušenie objednávky možno požiadať do schválenia ukončenia Projektu Objednávateľom.

Ako:

O zrušenie objednávky možno požiadať prostredníctvom zákazníckeho servisu na info@hlavicky.sk. V žiadosti je nutné uviesť dôvod požiadavky na zrušenie projektu. 
Po zrušení objednávky budú vložené peniaze vrátené 
Objednávateľovi. Tento prevod bude zrealizovaný najneskôr do 30 dní od zrušenia objednávky. Zrušením objednávky bude Dodávateľovi priradené negatívne hodnotenie.

6.5. Dodanie Diela

Dodávateľ sa zaväzuje dodať Dielo podľa dohodnutých podmienok a to hlavne v dohodnutom rozsahu, akosti, cene, čase.

V prípade dodanie Diela v elektronickej podobe je predávajúci povinný odovzdať všetky dohodnuté časti Diela podľa vopred dohodnutých podmienok Objednávateľovi výhradne prostredníctvom Webstránky pre zvýšenie ochrany Užívateľov v prípade vzniku možného sporu.

Užívateľ sa zaväzuje dodržať ustanovenia týkajúce sa elektronických súborov a iného užívateľského obsahu, ktorý uloží na Webstránku, podľa článku 10 a 11 týchto VOP.

6.6. Platby.

Objednávateľ je bezprostredne po výbere víťazného Dodávateľa povinný uschovať u Prevádzkovateľa peňažné prostriedky vo výške dohodnutej Ceny diela podľa víťaznej ponuky. Tieto peniaze sú pod kontrolou Objednávateľa, každý ich pohyb je schvaľovaný Objednávateľom, ktorý je aj ich majiteľom. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nie je vlastníkom poskytnutých peňažných prostriedkov, len ich bezodplatným opatrovateľom v zmysle § 516 a nasl. Obchodného zákonníka, pre potreby právnej istoty pri vyplatení odmeny vybranému Dodávateľovi služby.

Objednávateľ môže vykonať prevod finančných prostriedkov formou priameho bankového prevodu, bankového prevodu prostredníctvom online platobného systému TrustPay. Platba bude evidovaná vo forme kreditu, ktorý je viazaný za účelom vyplatenia dohodnutej odmeny v prospech Dodávateľa. Pri uskutočnení platby cez online platobný systém Trustpay je Tvorba diela (druhá časť Projektu) a Pracovňa aktivovaná ihneď. Pri platbe priamym bankovým prevodom čaká aktivácia Tvorby diela (druhej časti Projektu) a Pracovne do času zaznamenania platby na bankovom účte Prevádzkovateľa.

Peniaze sú pripísané na virtuálny účet projektu, z ktorého sú prevedené na virtuálny účet Dodávateľa až po schválení tejto Platby Objednávateľom.

Po dodaní služby Dodávateľ navrhuje uzavretie Projektu kliknutím na tlačidlo “Hotovo! Navrhnúť uzavretie celého projektu” v Pracovni projektu.Objednávateľ je následne vyzvaný na schválenie ukončenia Projektu a teda prevodu peňažných prostriedkov na virtuálny účet Dodávateľa. Sprostredkovateľ je oprávnený kontakovať Objednávateľa za účelom preverenia súhlasu s uzatvorením projektu. Ak Objednávateľ na výzvu Dodávateľa (alebo na prípadnú výzvu Sprostredkovateľa) nereaguje, bude po 30 kalendárnych dňoch od podania žiadosti o ukončenie Projektu tento považovaný za úspešne ukončený a zostávajúci kredit na virtuálnom účte projektu Objednávateľa bude prevedený na virtuálny účet Dodávateľa. Po schválení ukončenia Projektu Objednávateľom prostredníctvom tlačidla „SCHVÁLIŤ UZAVRETIE CELÉHO PROJEKTU“, je Projekt označený ako uzavretý a zostávajúci kredit na virtuálnom účte projektu je prevedený na virtuálny účet Dodávateľa.

Na virtuálny účet Dodávateľa bude po schválení ukončenia Projektu prevedená Platba znížená o Províziu pre Prevádzkovateľa.

Je zakázané ponúkať a uskutočňovať taký spôsob platby za Dielo, ktorý by obchádzal platobný systém Webstránky. Všetky platby za Dielo musia byť uhradené cez Webstránku hlavicky.sk. V prípade, že bol Užívateľ požiadaný použiť platbu za Dielo iným spôsobom ako je uvedené v týchto VOP, zaväzuje sa o takomto konaní bezodkladne informovať Prevádzkovateľa na info@hlavicky.sk.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zablokovať účet Užívateľa v prípade, že porušil tieto pravidá.

PLATBY ZA DOPLNKOVÉ SLUŽBY 
Platbu za 
Doplnkové služby je možné uhradiť formou priameho bankového prevodu alebo bankového prevodu prostredníctvom online platobného systému TrustPay.

Doplnkové služby sú registrovanému Užívateľovi aktivované bezodkladne po zaznamenaní platby celej ceny doplnkovej služby na bankovom účte Prevádzkovateľa. Pri platbe cez online platobný systém TrustPay sú Doplnkové služby aktivované okamžite po úspešnom dokončení platby.

6.7. Vyplatenie odmeny.

Užívateľ je oprávnený požiadať o prevod kreditu zostávajúceho na jeho virtuálnom účte na svoj bankový účet (ktorý je vedený v jeho profile ako neverejný údaj) vo ľubovoľnej výške tak, aby to nebolo v rozpore s dobrými mravmi. O výber odmeny je možné požiadať prostredníctvom tlačidla „Vyplatiť môj zárobok” z Užívateľského účtu.

Po úspešnom overení identity prostredníctvom overovacieho emailu, uskutoční Prevádzkovateľ prevod požadovanej sumy najneskôr do 14 pracovných dní ak nieje uvedené v týchto VOP inak. Peniaze je možné previesť len bankovým prevodom na bankový účet Užívateľa.

7. Reklamácia

Reklamácie sa riadia podľa Reklamačného poriadku na adrese http://www.hlavicky.sk/reklamacny-poriadok .

8. Poplatky

Služba sprostredkovania je pre Objednávateľa bezplatná. 

Provízia pre Prevádzkovateľa sa počíta z odmeny pre Dodávateľa. Odmena Prevádzkovateľovi za sprostredkovanie je 10% z ceny Diela dohodnutej medzi Objednávateľom a Dodávateľom, minimálne však 1 Eur. Nárok na Províziu vzniká schválením prevodu kreditu Objednávateľom na virtuálny účet DodávateľaProvízia bude odpočítaná zo zárobku Dodávateľa.

9. Riešenie sporov

9.1. Riešenie sporov medzi Užívateľmi navzájom

Objednávateľ a Dodávateľ sa zaväzujú riešiť vzájomné spory najmä dohodou. V prípade vzniku sporu, ktorý Objednávateľ a Dodávateľ nedokázali vyriešiť dohodou, majú možnosť sa obrátiť na zákaznícky servis Webstránky.

Objednávateľ a Dodávateľ berú na vedomie, že stlačením tlačidla “Vybrať túto ponuku a objednať” pri výbere Dodávateľa, vzniká medzi nimi zmluva o dielo (Zákon č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení), ktorej sú zmluvnými stranami, pričom Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za Dielo (najmä za jeho predmet, rozsah, akosť, cenu a čas).

Dodávateľ a Objednávateľ prehlasujú, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vyplývajúcich zo zmluvy a/alebo týchto VOP, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, najmä nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, sporov o platnosť, výklad, zánik zmluvy, budú uplatňovať výlučne podľa slovenského právneho poriadku na príslušnom súde v Slovenskej republike.

9.2. Riešenie sporov medzi Prevádzkovateľom a Užívateľom.

Prevádzkovateľ a Užívateľ sa zaväzujú riešiť vzájomné spory najmä dohodou.

Prevádzkovateľ a Užívateľ prehlasujú, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov vyplývajúcich zo zmluvy a/alebo týchto VOP, vrátane všetkých vedľajších právnych vzťahov, najmä nárokov na vydanie bezdôvodného obohatenia, sporov o platnosť, výklad, zánik zmluvy, predložia budú uplatňovať výlučne podľa slovenského právneho poriadku na príslušnom súde v Slovenskej republike.

9.3. Rozhodné právo.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vzniknuté zo záväzkového vzťahu na základe týchto VOP sa budú riešiť podľa slovenského právneho poriadku (hmotného a procesného práva), to platí aj v prípade ak vystupuje v tomto záväzkovom vzťahu cudzí prvok (prvok medzinárodného práva) a uplatnilo by sa Nariadenie Európskeho parlamentu a rady č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I). Zmluvné strany sa dohodli v zmysle vyššie citovaného nariadenia na rozhodnom práve, ktorým je právo Slovenskej republiky.

10. Užívateľský obsah.

Pridávaním obrázkov a akéhokoľvek iného obsahu na Webstránku Užívateľ potvrdzuje, že má právo s týmto obsahom nakladať a neporušuje autorské práva a práva intelektuálneho vlastníctva žiadnej tretej strany. Užívateľ sa zaväzuje, že je vlastníkom autorských práv a umožníPrevádzkovateľovi v prípade potreby túto skutočnosť preveriť bez nárokovania akýchkoľvek poplatkov.

Zverejňovanie alebo propagovanie nevhodného obsahu je zakázané. Za nevhodný obsah sa považujú najmä pornografické materiály, činnosti v rozpore s dobrými mravmi a legislatívou SR, nemorálne a nedôstojné vyjadrovanie sa.

Užívateľ je zodpovedný za bezpečnosť súborov pridávaných na Webstránku, zaväzuje sa pridávať len taký obsah na Webstránku, ktorý neobsahuje vírusy, červy alebo iný škodlivý softvérový kód. Požiadavky na bezpečnosť užívateľského obsahu sú ďalej definované v článku 11 týchto VOP.

Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah, ktorý poskytujú alebo pridávajú Užívatelia na WebstránkuPrevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené užívaním Webstránky, jej obsahu, alebo škody spôsobenej prenosom dát.

11. Neautorizovaný prístup a použitie, škodlivý softvér a kód.

Užívateľ sa zaväzuje a súhlasí, že nebude používať akýchkoľvek robotov, spiderov alebo iné automatizované prostriedky na prístup naWebstránku bez písomného súhlasu Prevádzkovateľa.

Užívateľ súhlasí, že nebude používať multimediálny obsah Webstránky za iným účelom ako online prezeraním a prehrávaním.

Užívateľ tiež súhlasí, že nebude:

a) Vyvíjať akékoľvek aktivity, ktoré môžu alebo by mohli vytvoriť neodôvodnene vysokú záťaž na infraštruktúru, na ktorej je prevádzkovaná Webstránka.

b) Kopírovať, reprodukovať, modifikovať, prepracovávať, distribuovať alebo inak verejne zobrazovať obsah z Webstránky (s výnimkou obsahu, ktorý na Webstránku sám pridal), akýkoľvek softvérový kód, ktorý je súčasťou Webstránky (alebo jeho časti) bez predošlého písomného súhlasu Prevádzkovateľa a/alebo príslušnej tretej strany.

c) Narúšať alebo sa pokúšať akýmkoľvek spôsobom narúšať normálny chod Webstránky.

d) Obchádzať alebo sa pokúšať akýmkoľvek spôsobom obchádzať bezpečnostné prvky Webstránky, hlavne tie, ktoré slúžia na obmedzenie prístupu na Webstránku alebo k častiam Webstránky, a tiež hlavne tie, ktoré chránia určitý obsah Webstránky pred kopírovaním.

e) Posielať SPAM alebo iný nevyžiadaný obsah iným registrovaným Užívateľom ako aj Prevádzkovateľovi.

f) Pokúšať sa zasahovať alebo narúšať integritu alebo bezpečnosť systému Webstránky, alebo dešifrovať akékoľvek dátové prenosy na alebo zo serveru Webstránky.

g) Zbierať alebo zhromažďovať akékoľvek osobné údaje o registrovaných Užívateľoch vrátane mien Užívateľov a Užívateľských účtov.

h) Pristupovať alebo pokúšať sa pristupovať k akémukoľvek obsahu Webstránky pomocou technológií alebo prostriedkov iných ako tých ktoré poskytuje Prevádzkovateľ.

i) Priamo alebo nepriamo propagovať iné Webstránky, produkty alebo služby.

Užívateľ sa tiež zaväzuje, že nebude na Webstránku pridávať alebo zavádzať alebo cez Webstránku šíriť vírusy, červy alebo iný škodlivý softvérový kód, agentov, skryté procedúry alebo mechanizmy, za účelom znefunkčnenia, porušenia, poškodenia, estetického poškodenia, alebo za účelom umožnenia prístupu iným osobám, porušenia alebo zničenia dát, programov, softvérového kódu, zariadení a infraštruktúry alebo inak zasahovať do prevádzky Webstránky alebo akéhokoľvek iného softvéru, firmwéru, hardvéru, počítačového systému alebo siete Prevádzkovateľa alebo inej tretej strany.

12. Sankcie za porušenie VOP

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo v prípade zistenia porušenia, podozrenia z porušenia alebo neakceptovania všeobecných obchodných podmienok, dočasne zablokovať alebo natrvalo zrušiť účet registrovaného Užívateľa
Ak činnosťou 
Užívateľa vznikne Prevádzkovateľovi škoda, je Prevádzkovateľ oprávnený si nárokovať náhradu škody od Užívateľa alebo registrovaného Užívateľa, ktorý škodu spôsobil.

Prevádzkovateľ je oprávnený jednostranne si započítať voči Užívateľovi škodu, ktorá vznikla činnosťou Užívateľa Prevádzkovateľovi s nárokom Užívateľa na vyplatenie zárobku.

Dodávateľ má v prípade zablokovania jeho účtu možnosť požiadať o vyplatenie odmeny podľa týchto VOP až po uplynutí 50 dní.

13. Autorské práva a duševné vlastníctvo

Ak sa Objednávateľ a Dodávateľ nedohodnú inak, potom vlastnícke právo k Dielu prechádza na Objednávateľa momentom prevodu Platby na virtuálny účet Dodávateľa

Akceptáciou týchto VOP sa 
Dodávateľ zaväzuje, že nebude bez súhlasu Objednávateľa zneužívať informácie poskytnuté Objednávateľom v súvislosti Projektom na svoje obohatenie, prípadne na obohatenie tretej strany.

Všetok obsah na Webstránke (vrátane obrázkov, videí, textov, dokumentov, softvérového kódu Webstránky, atď...) podlieha v celom rozsahu autorským a vlastníckym právam. Je zakázané akýmkoľvek spôsobom kopírovať, upravovať, verejne zobrazovať, rozširovať alebo inak používať obsah Webstránky

Používaním 
Webstránky sa Užívateľ nestáva vlastníkom jej obsahu, zdrojového softvérového kódu a zaväzuje sa rešpe ktovať právne predpisy v oblasti práv duševného vlastníctva Slovenskej republiky. 

14. Súhlas so spracovaním osobných údajov a Cookies.

Pravidlá ochrany osobných údajov sú spracované v osobitnom dokumente, ktorý nájdete tu: https://hlavicky.sk/osobne-udaje

15. Spoločné ustanovenia

Práva a povinnosti Užívateľa a Prevádzkovateľa sa riadia zmluvou o dielo a týmito VOP .

Neplatnosť niektorého ustanovenia zmluvy o dielo alebo VOP neovplyvní platnosť akéhokoľvek iného ustanovenia zmluvy o dielo alebo VOP, ak je takéto ustanovenie oddeliteľné. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade potreby neplatné ustanovenia bez zbytočného omeškania nahradiť takým ustanovením, ktoré sa svojím obsahom a účelom najviac približuje účelu neplatného ustanovenia.

Zmluva o sprostredkovaní obsiahnutá v zmluve o dielo predstavuje úplnú dohodu medzi oboma zmluvnými stranami v zmysle predmetu zmluvy o sprostredkovaní a nahrádza všetky predchádzajúce dohody, prísľuby, oznámenia, prehlásenia alebo záruky, v písomnej i ústnej forme, ktoré sa týkajú toho istého Diela alebo služby, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodli inak.

Orgánom dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj,Prievozská 32, P.O.BOX č. 5, 820 07 Bratislava 27.

16. Záverečné ustanovenia

Záväzkovo-právne vzťahy podľa týchto VOP sa riadia Obchodným zákonníkom Slovenskej republiky.

Fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu o sprostredkovaní v mene právnickej osoby ako Užívateľa, zodpovedá osobne za všetky právne následky a spôsobenú škodu, pokiaľ nebola za Užívateľa – právnickú osobu oprávnená konať alebo ak Obchodný zákonník, platný v Slovenskej republike neustanovuje inak.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom zverejnenia na Webstránke.

Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 25. Máj 2018.

Predchádzajúca verzia Obchodných Podmienok