Aj vy pracujete na voľnej nohe, popri zamestnaní alebo štúdiu a nieste si istí či si musíte založiť živnosť, s.r.o alebo inú formu podnikania? Možno je čas pozrieť sa na túto otázku z blízka, pretože neoprávnené podnikanie môže byť spojené so sankciami a dokonca môže byť aj trestné.

 

V podstate je dôležité zistiť, či vaša práca nadobúda znaky podnikania definovaného podľa našej legislatívy a to hlavne Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. a tiež podľa Živnostenského zákona č.455/1991 Zb.

Celé definície podnikania z týchto zákonov nájdete na konci tohto príspevku, no zjednodušene sa dajú kritériá podnikania zhrnúť do týchto bodov. Ak sa vaša činnosť dá považovať za vykonávanú:

1.  sústavne
2.  samostatne vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť
3.  za účelom dosiahnutia zisku

potom to vyzerá tak, že by ste mali zvážiť založenie niektorej formy podnikania. Najčastejšie sú to živnosť alebo spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o). Každá z nich má svoje výhody aj nevýhody a záleží od vašich preferencií a očakávaní, ktorú z nich si vyberiete.

Niekedy si zvyknú ľudia privyrobiť bez živnosti alebo eseročky (popri práci, študenti ...) na základe zmluvy o dielo. Tieto zmluvy môžu byť uzatvorené v troch formách:

    1. Zmluva o dielo podľa Občianskeho zákonníka – ak dodávateľ je nepodnikateľ. Daňové, sociálne a zdravotné povinnosti týkajúce sa takéhoto zárobku sú popísané nižšie v tomto príspevku.
    2. Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka – je určená hlavne pre prípady, keď sú dodávateľ aj objednávateľ podnikateľmi. Avšak v prípade, že sa obe strany vzájomne dohodnú, môže takúto zmluvu uzavrieť podnikateľ aj s nepodnikateľom. Dane a odvody z tohto príjmu v tomto príspevku nebudeme rozoberať.
    3. Zmluva o dielo podľa Autorského zákona – osobitá forma podnikania, takýto príjem sa zdaňuje ako príjem z podnikania a odvádzajú s z neho sociálne aj zdravotné odvody. Zhotovované dielo musí zodpovedať požiadavkám autorského zákona.

 

Dane a sociálne odvody.

Ak sa váš príjem dá posúdiť ako príležitostný v zmysle § 8 zákona č.595/2003 Z.z. o dani z príjmu, a súčasne súčet týchto príjmov za rok nepresiahne 500 eur, potom vám nevzniká povinnosť platiť daň z príjmu ani sociálne odvody, pretože takýto príjem je do 500 eur oslobodený od dane podľa § 9 ods. 1 zákona o dani z príjmu.

Ak nie je splnená čo i len jedna z týchto podmienok (príležitostný príjem a súčet za rok nižší ako 500eur), potom musíte takýto príjem priznať v daňovom priznaní a odviesť dane a sociálne odvody v príslušnej výške.

Za rok teda môžete príležitostne zarobiť 500 eur a nemusíte z tohto príjmu platiť dane ani sociálne odvody. Ak prekročíte príjem 500 eur za rok z príležitostnej činnosti, musíte z nich zaplatiť daň z príjmu, sociálne a zdravotné odvody.

Ak príležitostne zarobíte viac ako 500 eur ročne, platíte daň len zo sumy prevyšujúcej túto 500 euro-vú hranicu.

Môže ísť napríklad o jednorazové vytvorenie loga, webstránky, jazykového prekladu a podobne.

 

Zdravotné odvody.

Ak je váš príjem podľa § 8 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu kategorizovaný ako príležitostný, potom sa tento príjem považuje na účely zdravotného poistenia za zárobkovú činnosť. To znamená, že ste z takéhoto príjmu povinný zaplatiť zdravotné odvody.

 

Ako dodávateľ potom platíte zdravotné odvody a to 14% z výšky príležitostného príjmu, ktorý ste priznali v daňovom priznaní. Poisťovňa tento odvod zúčtuje v rámci ročného zúčtovania poistného na verejné zdravotné poistenie (jeden krát ročne). Táto povinnosť platí aj pre študentov.

Ak ste si však privirobili na základe zmluvy o dielo podľa Autorského zákona (nie podľa Občianskeho zákona), potom príjem dosiahnutý z takto uzatvorenej zmluvy podlieha zdaneniu a tiež odvodom do Zdravotnej aj Sociálnej poisťovne.

 

Doplňujúce informácie zo zákonov.

Definícia podnikania podľa Obchodného zákonníka č.513/1991 Z.z.:

Podnikaním sa rozumie sústavná činnosť vykonávaná samostatne podnikateľom vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku.

Definícia podnikania podľa Živnostenského zákona č.455/1991 Z.z.:

Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku a za podmienok ustanovených týmto zákonom.

Príjmy oslobodené od dane (§ 9 zákona č.595/2003 Z.z):

g) podľa § 6 ods. 3 a § 8 ods. 1 písm. a), ak úhrn týchto príjmov nepresiahne v zdaňovacom období 500 eur, pričom ak takto vymedzené príjmy presiahnu 500 eur, do základu dane sa zahrnú len príjmy nad takto ustanovenú sumu; výdavky k príjmom zahrnovaným do základu dane sa zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom, 

Zákon o dani z príjmu č. 595/2003 Z.z.
Zákon o zdravotnom poistení
Zákon o sociálnom poistení
Obchodný zákonník č.513/1991 Z.z.
Živnostenský zákonník č.455/1991 Z.z
Autorský zákon

 

Poznámka: Autor nieje daňový poradca a nenesie zodpovednosť za prípadné nepresnosti vo výklade.

Foto

Autor:
Ján Benka - zakladateľ hlavičiek a nadšený zlepšovateľ
"Každý deň o niečo lepší". | jan@hlavicky.sk

 

 

Aké sú Vaše skúsenosti? Zabudol som na niečo? Si freelancer a chceš si založiť živnosť alebo s.r.o? Pridajte svoj komentár nižšie.